Szakmai anyagok

ELŐADÁSOK ÉS PUBLIKÁCIÓK

A Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete, mint főpályázó és a programban konzorciumi partnerként részt vevő NEFMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és a NEFMI Budapesti Javítóintézet a TÁMOP 5.6.1.A-11/3-2011-0004. sz. program keretében (Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb re-integrációs programokon keresztül.) „LÉPÉS-VÁLTÁS” című programjával a Közép-magyarországi régióban uniós támogatást nyert.
A pályázati program célja, annak elősegítése, hogy a javítóintézetben előzetes letartóztatásban lévő, illetve javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúak minél hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel tudjanak belépni a munkaerő-piacra, hogy a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni
A programba a két budapesti javítóintézetből összesen 72 fiatal bevonását tervezzük. A 2012. január 1. – 2013. június 30. között megvalósuló program során a fiatalok munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs-mediációs, és- élménypedagógiai foglalkozásokon vesznek részt, melyek során olyan tapasztalatokra, ismeretekre tehetnek szert, amelyeket eredményesen tudnak használni büntetésük letöltését követően, ill. konfliktus- és problémahelyzetekben. A résztvevők részéről a belépés feltétele a minimális szintű motiváltság, az egyéni fejlesztési terv elkészítésében való közreműködés, a fejlesztés teljes időszaka alatti együttműködés, illetve az azt követő 6 hónapos utánkövetés vállalása. A fiatalok mentorálása a program elején kidolgozott egyéni fejlesztési tervben meghatározott tevékenységek nyomon követésével, támogatásával történik, egyéni képességfejlesztéssel és pszichológiai tanácsadással kiegészítve. Reményeink szerint, a projektnek köszönhetően az intézményekben folytatott támogató tevékenységek a jövőben tervezettebbé válhatnak, az egyéni fejlesztési terv segítségével professzionalizálódhatnak, a mentori támogatással erősödhet az egyéni szociális munka jelenléte, illetve legfőbb célként a jelenleg folyó programok kiegészülhetnek speciális csoportmunkával, valamint olyan képzésekkel, amelyek támogatják a fiatalok sikeres munkaerő-piaci integrációját. Célunk, hogy a projekt során kipróbált programok a javítóintézeti nevelésbe beépüljenek, más javítóintézetek számára bemutathatóak legyenek
A projektben közvetlenül résztvevő munkatársak (mentorok, pszichológus, fejlesztőpedagógusok) és a közvetetten érintett javítóintézeti munkatársak számára is szervezünk feladatuk végzését segítő képzéseket:
Team-építő és stratégiakészítő tréninget,
Konfliktuskezelő módszerekről, mediációról szóló tréninget
Krízisintervenció és agressziókezelés tréninget.

A „Lépés-Váltás” című TÁMOP 5.6.1. –A- 11/3- 2011-0004. sz. támogatású program célkitűzései a javítóintézetek célkitűzéseinek tükrében

Helyzetelemzés:
Az elmúlt évtizedek társadalmi folyamatai, gazdasági nehézségei, értékválsága mellett egyre nőtt a diszfunkcionálisan működő, társadalmi szerepének megfelelni nem tudó családok száma és az aránya. A fiatalkorú elkövetők szülei között többségben vannak a foglalkoztatási hierarchia alacsonyabb szintjeire betagozódók, relatíve sok a nyugdíjas szülő, a munkanélküli szülőkkel bírók száma a többszörösére emelkedett.
A bűncselekményt elkövető fiatalok többsége először kerül összeütközésbe a törvénnyel, ugyanakkor a fiatalkorú bűnelkövetők kb. egyharmada büntetett előéletű, akik közt igen magas a hátrányos, halmozottan hátrányos körülmények között nevelkedők aránya.
A fiatalkorú bűnözés súlypontja a 16. életév körül van, ennek betöltése előtt inkább tulajdon elleni, míg ezt követően elsősorban az erőszakos, garázda cselekmények elkövetése a jellemző. Az agresszív viselkedést megvalósító fiatalok között jellemzően magasabb a családi devianciák, a családon belüli erőszak, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, illetve a bűnelkövetés aránya. A deprivált, marginalizált helyzetű, már bűnelkövető fiatalok körében végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a bántalmazás, a terror, az elhanyagoló környezet kiugró gyakorisággal van jelen.
A fiatalkorúak bűnelkövetővé válása esetén kettős cél fogalmazódik meg a társadalomban és a jogalkotóban egyaránt. Egyrészről a fiatalkorúakra úgy tekintünk, mint akiknek az életkorukból fakadóan gondozásra és védelemre van szükségük, így ha bűnelkövetővé válnak, akkor is oktatási, fejlesztési eszközök alkalmazásával szükséges a cselekmény elkövetéséhez vezető problémák lehetőség szerinti megoldása, kompenzálása. Másrészt a fiatalkorúak bűnelkövetése esetében is jelen van az a félelem, amely a társadalmat jellemzi, a cselekmények elszaporodása miatt, illetve a súlyosabb jellegű, főként erőszakos bűncselekmények jellemzővé válásával kapcsolatban.
A fiatalkorúakkal szembeni büntetőjogi felelősségre vonás elsődleges célja a nevelés, éppen ezért a szankciórendszerben központi helyet foglalnak el a nevelőintézkedések. A fiatalkorúak ügyeiben eljáró igazságügyi szervek feladata nemcsak a büntetőjogi felelősség érvényesítése, hanem a megelőzés és a re-szocializációban való közreműködés is. A javítóintézetek szakmai programja magába foglalja a fiatalkorú intézeti szocializációját/re-szocializációját, figyelembe véve szokásait, érték és normarendjét, személyiségjellemzőit, egészségi állapotát, kommunikációs és problémamegoldó képességét, illetve ezen területek fejlesztésének szükségességét, a fejlesztés ütemét.

Javítóintézetekben elhelyezésre kerülő fiatalok bemutatása

A javítóintézetekben egyrészt olyan fiatalok élnek, akiknek eredményes nevelése érdekében a Bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek megfelelően intézeti elhelyezést rendelt el, egytől három évig terjedően. Másrészt itt várják átmenetileg a Bíróság döntését az előzetes letartóztatás alatt álló fiatalok arról, hogy büntetésüket a személyiségükre, vagy a terhükre rótt bűncselekmény súlyára és jellegére tekintettel, hol kell majd végrehajtani. A javítóintézetben elhelyezett fiatalokra a nagyfokú heterogenitás, a kortársaktól való lemaradás jellemző. Általában hosszabb, rövidebb időszak kihagyása után kerülnek ismét iskolapadba, a kinti iskolákban is, mint túlkoros tanulók voltak jelen. Tudásuk nem éri el a megszerzett bizonyítvány alapján elvárható szintet. Tanulás iránti motivációjuk alacsony szintű, kitartásuk gyenge. Saját képességeik megítélésében nem reálisak, inkább alulértékelik magukat. Szakma ismeretük, pályatervük messze áll a realitásoktól, gyakran elképzelésük sincs saját lehetőségeikről. Rossz kommunikáció, alacsony tolerancia szint, elégtelen, illetve nem megfelelő irányú érdekérvényesítés, rossz konfliktuskezelési képességek jellemzik őket.

A javítóintézetek nevelési tevékenysége

A javítóintézetben folyó nevelés célja a fiatalkorú társadalmi beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében beilleszkedési zavarainak enyhítése, pszichés állapotának rendezése, iskolázottságának, szakmai képzettségének fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, az egészséges életmódra való felkészítés. Az intézet olyan kompenzáló és korrigáló nevelést próbál biztosítani, amely egyidejűleg törekszik a fiatalkorú megelőző életút-hiányainak pótlására és a bűnelkövetése hátterében rejlő hibás viszonyulási rendszer kijavítására.
Az intézményi nevelés rendeltetése az előzetes letartóztatás időszaka alatt is a befogadott fiatalkorúak társadalmi reintegrációjának elősegítése, a növendékek beilleszkedési zavarainak enyhítése. Kiemelt célja a fiatalok önismeretének bővítése, iskolázottságuk emelése, az elkövetett bűncselekmény feldolgozása, pszichés állapotuk rendezése, valamint szükség szerinti egészségügyi rehabilitációjuk.
A nevelői tevékenységet meghatározza, hogy fiatalok megelőző életútjukon a deviáns karrier milyen szintjére jutottak el, milyen mértékű személyiségük érzelmi – akarati sérülése, személyiségükre milyen ártalmak hatottak, milyen az őket idebocsátó, majd a kikerülés utáni fogadó társadalmi környezet.
A munka középpontjában a re-habilitációs, re-szocializációs, re-integrációs tevékenység áll, mert a fiatalok esetében az elsődleges szocializációs folyamat részben, vagy egészen sikertelen volt, illetve sok esetben egy deviáns kultúrához való sikeres szocializációt jelent, és így ütközik a társadalom egészének elvárásaival.

Nevelési feladatok:
• Szocializációs szint emelése, szocializációs hiányok pótlása
• Kulturáltsági szint emelése
• Családi életre nevelés
• Munkavégzéshez szükséges készségek fejlesztése
• Tanulási elmaradások pótlása
• Az erkölcsi fejlődés segítése
• Egészséges életmódra nevelés
• Kommunikációs szint emelése
• Felelősség vállalás erősítése az elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban, jóvátétel
• Ún. harmadlagos, az ismételt elkövetés esélyét csökkentő bűnmegelőzés

Nevelési-gondozási feladatok színterei:
• Javítóintézeti nevelésre utalt, előzetes letartóztatásba helyezett fiatalok csoportjai
• Növendékügyi és Szociális iroda
• Iskola
• Munkafoglalkozáshoz szükséges tanműhely, kertészet
• Szabadidős tevékenységek
• Hitélet
• Egészségügyi ellátás
• Pszichológiai és mentálhigiénés ellátás
A javítóintézeti élet alapegységei a nevelőotthoni csoportok. Ezekben valósulnak meg az intézet általános, valamint a fiatalkorú személyére szabott feladatok. Egy-egy csoport befogadóképessége max. 12 fő. Valamennyi javítóintézet szakmai programjának része, hogy a bekerülő fiatalok esetében a tanárok, a nevelők által készített gondozási terv alapján az iskolai oktatás és a nevelőotthoni csoportokban végzett munka segítségével próbálják az oktatási, nevelési célokat elérni.

Neveltek és nevelők igényei a sikeres munkaerő-piaci re-integráció érdekében

A javítóintézetekben biztosított képzések támogatják a magasabb iskolai végzettség megszerzését, a szocializációs szint emelését, azonban kevésbé vannak jelen azok a csoport-programok, amelyek fokozott támogatás adnak a fiatalok konfliktuskezelő képességének növelésében, a tolerancia szint emelésében, az empátia fejlesztésében, valamint azok a programok, amelyek a fiataloknak a munkahely-kereséssel, munkahely megtartással kapcsolatos készségeit fejlesztik.
Szükséges a nevelési-oktatási program olyan elemekkel való bővítésére, fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak az intézményekből kikerülő fiatalok foglalkoztathatóságának növeléséhez. A fiatalok elbocsátás utáni elhelyezkedési esélyeinek segítése és főként a megszerzett munka megtartására irányuló képességeik kifejlesztése érdekében támogatni kell az intézményeket abban, hogy a szakmai tudás növelése mellett, új módszereket, fejlesztési lehetőségeket kapjanak a munkakultúra kialakítására, a tervezett, kitartó munkavégzésben való részvételre való szocializálásban. Erre ad lehetőséget a „Lépés-Váltás” című program.

A projekt rövid távú céljai

A főpályázó és a Konzorciumi partnerek a projekt megvalósítása során fejleszteni kívánja a javítóintézetek – ezen belül közvetlenül az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és az EMMI Budapesti Javítóintézet – re-integrációs, re-szocializációs eszköztárát úgy, hogy az egyéniesítést támogató módszerek, így az egyéni esetkezelés és csoportmódszerek együttes alkalmazása még magasabb színvonalon jelenjen meg ezen intézmények szakmai programjában. A fejlesztő tevékenységek tervezettebbé váljanak, az egyéni fejlesztési terv segítségével professzionalizálódjanak, a mentori támogatással erősödjön az egyéni szociális munka jelenléte, illetve legfőbb cél, hogy a jelenleg folyó programok kiegészüljenek speciális csoportmunkával. Cél, hogy a programba bevonásra kerülő összesen 72 fiatal munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs mediációs, és- élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül olyan tapasztalatokra, ismeretekre tegyen szert, amelyeket eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív kortárshatásoknak vannak kitéve. A fiatalok azoknak az értékeknek és tulajdonságoknak az energiáit, amelyeket eddig normaszegő cselekvésekben mutattak meg, képesek legyenek áthelyezni egy konstruktív viselkedési struktúrába. Ismerjék fel erősségeiket, képességeiket, lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni. Lehetőségük nyíljon megtapasztalni a döntéseik következményeit, a helyzetekben megjelenő érzelmeket, és a cselekedeteiket irányító értékeket, illetve olyan ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják a foglalkoztatás esélyét akadályozó tényezők csökkentését, segítik a munkaerő-piaci megjelenésüket.
Cél, hogy, a pályázat során kipróbált programok a javítóintézeti nevelésbe beépüljenek, más javítóintézetek számára bemutathatóak legyenek.

A projekt hosszú távú célkitűzései

A javítóintézetben előzetes letartóztatásra, illetve javítóintézeti nevelésre befogadott fiatalkorúak minél hatékonyabb támogatásának elősegítése ahhoz, hogy a kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerő-piacra, a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni.

A program megvalósításának eredményeit, tapasztalatait a főpályázó a projekt disszeminációs szakaszában, illetve a projekt lezárása után hasznosítani kívánja a gyermekvédelmi rendszer azon területein, ahol az elsődleges, illetve a másodlagos bűnmegelőzés kiemelt jelentőségű. Támogatni szeretné, hogy a projekt által a célcsoportnál kipróbált, megvalósított módszereket a fiatalkorú bűnelkövetők foglalkoztatási esélyeiben érintett más szervezetek is sikeresen alkalmazzák. Szeretné bővíteni a gyermekotthonokban, lakásotthonokban és különösen a speciális gyermekotthonokban azokat a bűnmegelőzést segítő programokat, amelyek a prekriminális helyzetben lévő, sokszor magatartási zavarokkal küzdő gyermek-és fiatalkorúak esetében hatékony beavatkozást jelenthetnek.

 

ZÁRÓKIADVÁNY

FICE_zaro_kiadvany_egybeszerk

 

INFORMÁCIÓS FÜZET FIATALOKNAK

Lepesvaltas_utmutató

 

SZAKMAI ELŐADÁSOK

Albi Katalin előadása: Inadaptált magatartás

Fliegauf Gergely előadása: Zárt intézményi ártalmak

Kertész Tibor előadása: Kihívások a fiatalkorúak mediációjában

Rácz József előadása: Pszichoaktív szerhasználó fiatalok

Hegedűs Judit előadása: Módszerek és lehetőségek a zárt intézeti nevelésben

HATVANI ERZSÉBET TAMOP561_Lepesvaltas

FELLEGI BORBÁLA TAMOP561_Lepesvaltasppt_Felleg

HEGEDŰS JUDIT TAMOP561_Lepesvaltasppthegeduslenard

KEREZSI KLARA TAMOP_konf_2013_majus_15

LOVAS ZSUZSA ÖSSZEFOGLALÓ_KORTÁRS-MEDIÁCIÓ_JAVÍTÓINTÉZET-2012

LUDÁNYI ÁGNES TAMOP561_Lepesvaltas

GYŐRFI ÉVA TAMOP561_Lepesvaltas

GYERGYÓI ILDIKÓ TAMOP561_Lepesvaltas

KEREKES SZABOLCS TAMOP561_Lepesvaltas

VÁRADI ERIKA TAMOP561_Lepesvaltas