Mi a FICE?

1948-ban az UNESCO támogatásával alapították a FICE-t, a családon kívüli nevelés – különösen a nevelőotthoni nevelés – minden progresszív törekvését felkaroló és népszerűsítő nemzetközi szakmai szervezetét.

A FICE a családon kívüli nevelés összes formáinak továbbfejlesztésén fáradozik.

A FICE, alapokmánya szerint, a gyermekek jogaiért száll síkra nemzeti, faji vagy vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. Érdeklődése homlokterében azok a gyermekek állnak, akik fizikai, pszichikai és szociális fejlődésüket veszélyeztető körülményeik miatt nem nevelkedhetnek vér szerinti családjukban.

A 22 ország nemzeti szervezeteit összefogó szövetség – nem kormányzati szervezetként, tanácskozási joggal – tagja az UNESCO-nak, UNICEF-nek és az ECOSOC-nak.

A FICE Magyarországi Egyesülete 1989. május 13-án alakult meg. A nyolcvankét alapító tag a gyermek- és ifjúságvédelem különböző területeit képviselte, s mintegy huszonhat intézmény belépési szándéknyilatkozatot tett.

Egyesületünk nem kis célt tűzött maga elé: a gyermekotthonokban egy családiasabb környezetben megvalósuló, hatékonyabb nevelés elősegítését, az innen kikerülő fiatalok sikeresebb társadalmi beilleszkedése érdekében.

A MAGYAR TAGOZAT

Hitvallásunk, hogy közvetlenül is meg kell szólítanunk a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekeket is és programokat, megszólalási lehetőséget kell biztosítanunk számukra is. Ezeknek a programoknak köszönhető, hogy nagyon sok gyermek ismeri a FICE-t.

Az Egyesületnek megalakulásától kezdődően célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a gyerekeknek a fejlődéséhez, neveléséhez, képzéséhez és a munka világába való beilleszkedéshez, akiknek nincs családjuk, vagy akik szociális, egészségügyi vagy nevelési okok miatt nem eredeti családjukban, hanem a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer keretei között nevelkednek.

Az Egyesület célja szerinti tevékenységét a gyermek- és ifjúságvédelem területén, a gyermekek és fiatalok érdekképviselete, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében végzi.
Az Egyesület feladata, hogy segítse és támogassa elsősorban a gyermekotthonokban, de a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás más területein és intézményeiben is az ott élő gyermekek és fiatalok helyes irányú testi, erkölcsi és szellemi fejlesztését, önálló életre és társadalmi beilleszkedésre való felkészítését.
Az Egyesület (közhasznú) szolgáltatásai az egyesületi tagságtól függetlenül a gyermek- és ifjúságvédelem hatókörébe tartozó gyermekek és fiatalok, valamint a velük foglalkozó felnőttek rendelkezésére állnak.